▪نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی
- - - - - - - - - - - - - - -
▪به مناسبت افتتاحیه رسمی
گالری و آموزشگاه هنرهای تجسمی هنربان
- - - - - - - - - - - - - - -
هنرمندان:
▪عسکر زمانی
▪حمید فاضلی
▪خلیل سمایی
▪حسین عابدپور
▪قاسم قاسم پور
▪حسین ابراهیم نژاد
▪روحا تیموری
▪محبوبه جلالیان
▪محمدرضا رهبر
▪محمد خدادادی
▪فاطمه فاضلی
▪محمد حبیبی
▪فرزانه فاضلی
▪عاطفه حیدری
- - - - - - - - - - - - - - -
▪افتتاحیه: چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ساعت ۱۶ تا۲۰
▪بازدید تا۲۰ آبان، ساعت ۱۶ تا ۲۰
▪فریدونکنار، خیابان امام خمینی، نبش کوچه امام خمینی ۲۳، آموزشگاه هنرهای تجسمی هنربان